Stehender Akt - Body study (standing)


© Monika Boos 1980-2014